FA's retshjælp

Retshjælp kan være aktuelt både i situationer, hvor ansatte har lagt sag an mod virksomheden, og når det er virksomheden selv, der rejser sag mod en eller flere af medarbejderne. Det er FA’s egne advokater, der fører sagerne. Medlemsvirksomhederne kan på den måde drage nytte af FA’s mangeårige erfaringer med retssager inden for arbejds- og ansættelsesret i den finansielle sektor.

Hvilken rolle spiller FA?

Efter FA's vedtægter er det FA, der - med bindende virkning - repræsenterer medlemmerne i tvister. Det gælder både i forhandlinger med de centrale faglige personaleorganisationer og i de sager, der skal afgøres retligt. Det kan være ved faglig voldgiftsret, Arbejdsretten, ved de almindelige domstole eller ved et nævn, fx Ligebehandlingsnævnet. Kun i helt særlige tilfælde kan FA's bestyrelse tillade, at sagsførelsen overlades til et medlem selv - og kun, hvis det kan ske lovligt efter overenskomstens og arbejdsretslovens regler.

Mange af de sager, som FA yder retshjælp til, har FA’s medarbejdere ofte ydet rådgivning i på et tidligt tidspunkt, før en retssag overhovedet var aktuel. Netop det gør det hensigtsmæssigt, at FA også fortsætter forløbet og får sluttet sagen af.

FA påtager sig al skriftveksling, korrespondance, deltagelse i retsmøder og gennemførelse af hovedforhandlingen.

Hvilke sager fører FA?

Sager om arbejdsret føres i det fagretlige system. Det vil sige ved Arbejdsretten, som afgør sager om brud på overenskomsten, mens de sager, der drejer sig om fortolkningen af overenskomsten, føres for en faglig voldgiftsret. 

Herudover fører FA sager indenfor ansættelsesret for samtlige domstole, dvs. Byretten, Sø- og Handelsretten, landsretterne og endelig Højesteret. Den type af sager vil typisk handle om principielle lovfortolkningsspørgsmål eller om lovligheden af en afskedigelse eller bortvisning.

Hvad skal man gøre?

Hvis man står med en sag, gælder det kort og godt om at involvere FA hurtigst muligt. Så tager FA’s advokater sig straks af det videre forløb. Overvejer man at lægge en sag an mod en eller flere medarbejdere, er det en god idé på forhånd at kontakte FA, før man gør noget. Er det ikke en sag, FA allerede har været involveret i, er det en fordel for virksomheden, at FA kommer med ind i sagen tidligst muligt.

Udgifter

Medlemsvirksomhederne skal ikke betale for FA’s advokatbistand. Advokatomkostninger i forbindelse med repræsentation af virksomhederne afholdes af FA. Det gælder også eventuelle rejseudgifter.

Virksomheden skal selv betale eventuelle udgifter til rets- eller berammelsesafgifter, vidnegodtgørelse samt eventuelle sagsomkostninger til modparten - typisk fordi virksomheden taber sagen.

Eventuelle sagsomkostninger, som tilkendes virksomheden - typisk fordi virksomheden vinder sagen - tilfalder FA efter reglerne for retshjælpen.