Q&A

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har oprettet en ansættelsesretslig Q&A i relation til krigen i Ukraine. Teksten bliver løbende opdateret.

 

Senest opdateret den 28. april 2022.

Ansættelse af ukrainere

Kan vi ansætte ukrainere?

Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for ukrainere er reguleret i lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Særloven blev vedtaget den 16. marts 2022 og trådte i kraft den 17. marts 2022.

Særloven skal gøre det enklere for personer, der er fordrevet fra Ukraine, at komme i beskæftigelse efter ankomst til Danmark.

Særloven giver mulighed for, at ukrainske statsborgere kan meddeles opholdstilladelse, hvis de er udrejst af Ukraine den 24. februar eller senere og havde bopæl i Ukraine.

Udlændinge, der havde status som flygtninge, som opholdt sig i Ukraine, er ligeledes omfattet.

Der er tale om en midlertidig opholdstilladelse, som tidsbegrænses til den 17. marts 2024. Denne kan dog forlænges af ministeren til den 17. marts 2025. 

Særloven indeholder desuden muligheder for familiesammenføring til udlændinge, der har en nær familiemæssig tilknytning til udlændinge, som har fået opholdstilladelse efter særloven. Der er dog knyttet en række betingelser hertil.

Udlændingestyrelsen/Ny i Danmark har beskrevet mulighederne i deres FAQ.

Efter den 22. april 2022 er det muligt for ukrainske flygtninge, som er omfattet af særloven, at påbegynde arbejde før arbejds- og opholdstilladelse er opnået, se endvidere svaret til ”Vi har kontakt med en ukrainsk flygtning, men hun har ikke fået arbejds- og opholdstilladelse endnu. Hvad skal vi gøre?”

Hvis personen ikke er omfattet af særloven, gælder de almindelige regler.

Efter de almindelige regler har ukrainske statsborgere ikke visumpligt til EU-lande, hvilket betyder, at ukrainske statsborgere som udgangspunkt kan opholde sig i Danmark i op til 90 dage uden opholdstilladelse. Ønsker en dansk virksomhed at ansætte ukrainere, vil det kræve arbejdstilladelse efter de almindelige regler - se her.

Hvordan får vi formidlet kontakt til ukrainske flygtninge?

Der er mange muligheder for at formidle kontakt til ukrainske flygtninge.

I kan kontakte jobcenteret i den kommune, hvor jeres virksomhed/afdeling ligger i.

Det er jobcentrenes opgave at hjælpe de flygtninge, som kommunen modtager, i beskæftigelse.

Derfor vil det være naturligt at kontakte jeres lokale jobcenter og fortæl dem, hvilke behov og opgaver, som I har behov for at få dækket. Det anbefales at beskrive opgaver og arbejdskulturen i virksomheden så præcist som muligt, idet jobcenteret herved nemmere kan finde det rigtige match.

Der er ligeledes skabt et hashtag #jobsforukraine, der fx kan anvendes, når stillinger opslås på LinkedIn og jobdatabaser.

Der er lanceret en ny hjemmeside jobguideukraine.dk, hvor arbejdsgivere fx kan få et overblik over, hvor man kan slå stillinger op, der er oplagte for ukrainere at søge.

Vi vil ansætte ukrainere, hvad skal vi være opmærksomme på?

Ukrainske flygtninge kan påbegynde i Danmark, når vedkommende gyldigt må arbejde i landet.

Der er vedtaget en lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine – særloven er nærmere beskrevet under spørgsmålet ”Kan vi ansætte ukrainere?”. 

Herudover har virksomhedsguiden lanceret en ny temaside om Ukraine, hvor virksomheder kan finde gode råd og vejledning ift. rekruttering og opmærksomhedspunkter ved ansættelse af ukrainske borgere. 

Vi har kontakt med en ukrainsk flygtning, men hun har ikke fået arbejds- og opholdstilladelse endnu. Hvad skal vi gøre?

Der er pt. lang ventetid for ukrainske flygtninge på at opnå arbejds- og opholdstilladelse. Den vedtagne særlov (se under ”Kan vi ansætte ukrainere?”) skulle netop forhindre dette. Derfor har Udlændinge- og Integrationsministeren fra den 22. april 2022 gjort det muligt, at ukrainske flygtninge omfattet af særloven, og som har søgt om opholdstilladelse kan påbegynde arbejde inden de får tildelt en opholdstilladelse, hvis de blot har fået optaget fingeraftryk og personfotografi.

Selvom ovenstående betingelser endnu ikke er opfyldt, kan I godt udarbejde en ansættelseskontrakt til flygtninge. Det skal blot tydeligt fremgå af kontrakten, at ansættelse er betinget af, at flygtningen ikke påbegynder arbejde før denne lovligt kan arbejde i Danmark efter de gældende regler. Dette vil ligeledes medvirke til, at flygtningen hurtigere får allokeret en bolig.

Det er vigtigt, at flygtninge ikke påbegynder nogen form for arbejde, før betingelserne for lovligt at kunne arbejde i landet er opfyldt.

Hvordan kan vi vurdere ukrainske flygtninges uddannelseskvalifikationer?

Regeringen opfordrer danske virksomheder, som ønsker at ansætte nytilkomne ukrainere, til at benytte muligheden for en såkaldt turbovurdering af deres udenlandske uddannelseskvalifikationer via Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vurderingen, der - efter det oplyste - kan foretages på blot fem dage, omfatter både udenlandske videregående uddannelser og erhvervsuddannelser. Læs mere her.

Hvilke vilkår skal ukrainske flygtninge ansættes på?

Ansættelse af ukrainske flygtninge skal ske efter overenskomsternes løn- og ansættelsesvilkår.

Standardoverenskomsten giver mulighed for at ansætte medarbejdere med anden etnisk baggrund på særlige vilkår.

Der er tilknyttet en række betingelser for ansættelse på særlige vilkår, som fremgår af Protokollat om integration af medarbejdere med anden etnisk baggrund. Det kræver bl.a. godkendelse af den faglige repræsentant. 

Herudover er der muligheder for ansættelse under IGU-ordning, der er nærmere beskrevet under spørgsmålet "Kan vi ansætte ukrainske flygtninge via IGU-ordningen?"

Kan vi ansætte ukrainske flygtninge via IGU-ordningen?

Ja, det er muligt at ansætte nytilkomne ukrainere via IGU-ordningen. Betingelsen er, at ukrainerne er meddelt midlertidig opholdstilladelse i Danmark. IGU-ordningen er en integrationsgrunduddannelse, som henvender sig til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 10 år. Læs mere her.

Hvordan indhenter vi baggrundsoplysninger for at opfylde den finansielle lovgivning, når vi ansætter ukrainske flygtninge?

Hvis I ansætter ukrainske flygtninge, skal de opfylde de samme krav ift. baggrundstjek mv. som alle andre medarbejdere. Der er ikke lempet på reglerne i den finansielle lovgivning i forhold til ansættelse af ukrainske flygtninge.

Kan vi tilbyde ansatte ukrainske flygtninge danskkurser via Finanskompetencepuljen?

Ja, når ukrainske flygtninge er ansat under overenskomsten, kan de benytte Finanskompetencepuljen på lige vilkår med andre overenskomstansatte medarbejdere.

Finanskompetencepuljen udbyder pt. følgende danskkurser:

Spørgsmål kan rettes til Lars Djernæs, chefkonsulent i FA, via mail ldj@fanet.dk

Har det betydning, hvilken arbejdstid vi ansætter ukrainske flygtninge til?

I skal være obs. på, at arbejdstiden, som I ansætter de ukrainske flygtninge til, kan have betydning ift. modregning af sociale ydelser.

FA anbefaler, at I kontakter jobcenteret i den kommune, hvor jeres virksomhed/afdeling ligger i for at få en konkret afklaring. 

Risikovurderinger

Kan der være risiko ved at beskæftige medarbejdere fra Rusland eller Ukraine?

Alle finansielle virksomheder skal have betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området.

Der kan være stillinger, hvor det er relevant at være ekstra forsigtige – fx it-medarbejdere med systemadgange og lign.

Her kan der være behov for at være påpasselig, hvis der er tale om personer med tilknytning til Ukraine eller Rusland. Risikoen kan fx bestå i, at de pågældende kan blive udsat for pression.

Omvendt skal I skal passe på med at opstille ekstra krav til medarbejdere, alene fordi de fx har russisk baggrund. Det kan udgøre ulovlig forskelsbehandling på grund af national oprindelse.

Kontakt evt. Center for Cybersikkerhed www.cfcs.dk/da eller telefon: +45 3332 5580 eller Politiets Efterretningstjeneste, www.pet.dk eller telefon +45 4515 9007.

Medarbejdernes muligheder for at hjælpe

Vi har en række medarbejdere, der ønsker at udføre frivilligt arbejde for hjælpeorganisationerne her i Danmark i større omfang?

FA anbefaler, at virksomheden udviser forståelse for medarbejderens situation, når medarbejderen som følge af krigen ønsker at hjælpe til. Det kan fx ske gennem dialog med medarbejderen om, hvordan arbejdsdagen bedst kan tilrettelægges, så der både bliver taget hensyn til virksomhedens behov og medarbejderens behov for fleksibilitet.

I udgangspunktet er det dog medarbejderens ansvar at tilrettelægge arbejdsdagen, så medarbejderen både kan passe sit arbejde og udføre velgørende arbejde.

Kan medarbejdere søge om orlov for at rejse til Ukraine?

Statsministeren fortalte på pressemøde søndag den 27. februar 2022, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at danskere eller herboende ukrainere tager til Ukraine og kæmper mod Rusland. Hvilket efterfølgende er blevet bekræftet af juridiske professorer.

Derfor er det ikke ulovligt, at medarbejder bruger ferie eller aftalt orlov på tage til Ukraine.

Som arbejdsgiver kan I godt imødekomme et ønske om orlov hvis medarbejderen ønsker at rejse til Ukraine. Medarbejderen har dog ikke en ret til få orlov i denne situation og det falder ikke som udgangspunkt under funktionærlovens regler om indkaldelse til aftjening af værnepligt.

I standardoverenskomsten har medarbejdere med 5 års anciennitet ret til orlov uden løn i op til 6 måneder. Det kræver som udgangspunkt et varsel på 3 måneder, jf. § 81.

I forsikringsoverenskomsten har medarbejdere med 3 års anciennitet ret til orlov uden løn i op til 1 år. Det kræver som udgangspunkt et varsel på 3 måneder, jf. § 3.

Arbejdsgiver har mulighed for at fravige varselsreglerne i dette tilfælde.

Myndighederne har lanceret en kriseinformationsside - se her.

Vi har medarbejdere, der har kontrakt med Forsvaret om evt. indkaldelse mv. Er der noget vi skal være opmærksomme på i den sammenhæng?

FA er ikke bekendt med, at Forsvaret aktiverer medarbejdere med rådighedskontrakter. Hvis I oplever dette, anbefaler vi, at I kontakter FA.

Datterselskaber i grænselande til Ukraine

Vi har datterselskaber i grænselande til Ukraine, hvordan skal vi forholde os til medarbejderne?

Ansatte i fx Polen er underlagt polsk ret og derfor kan FA ikke som udgangspunkt rådgive om rettigheder og pligter. Vi opfordrer virksomheder til at være fleksible i deres tilgang – og imødegå behovet for tryghed blandt medarbejderne. Det er klart, at medarbejdere med familie, venner eller bekendte vil være berørt af den pågældende situation. 

FA påpeger desuden, at der kan være konkrete skattemæssige forhold, som virksomhederne skal være opmærksom på, fx dobbeltbeskatningsregler og regler om social sikring ved flytning af medarbejdere på tværs af landegrænser.

Rejserestriktioner 

Hvordan er rejserestriktionerne lige nu?

Lige nu fraråder Udenrigsministeriet, at alle rejser til Ukraine og Udenrigsministeriet har hævet sikkerhedsniveauet i deres rejsevejledning for Ukraine til ’rød’. Alle danskere er opfordret til at forlade Ukraine, da Udenrigsministeriet vurderer, at det vil være svært at levere konsulær bistand. https://ukraine.um.dk/ 

Udenrigsministeriet fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til hele landet. Sikkerhedsniveauet hæves således fra gul (vær ekstra forsigtig) til orange (vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser) for hele landet med undtagelse af områder i rød, hvortil alle rejser fortsat frarådes. (27. februar 2022).  https://rusland.um.dk/rejse-og-ophold/rejsevejledning 

Desuden er luftrummet over Rusland lukket, hvilket vil betyde længere rejsetid for erhvervsrejser til bl.a. østen.