Bliv medlem af FA

FA har godt 170 medlemmer, som i alt beskæftiger ca. 80 pct. af de ansatte den samlede danske finanssektor. Det gør FA til den tredjestørste arbejdsgiverorganisation i Danmark målt på lønsum.

Med små 170 medlemsvirksomheder, der tilsammen har ca. 65.000 ansatte og en lønsum på mere end 42 mia. kr., er FA Danmarks femtestørste arbejdsgiverorganisation og tredjestørste arbejdsgiverforening på det private arbejdsmarked målt på lønsum.

FA er specialiseret i det finansielle arbejdsmarked og har mere end 25 års erfaring i at håndtere arbejdsretlige spørgsmål og tvister inden for det finansielle arbejdsmarked. Derfor har vores konsulenter det nødvendige branchekendskab til at give målrettet og løsningsorienteret rådgivning til netop jeres finansielle virksomhed.

Vores medlemmer kender værdien af at være tæt på deres kunder. Nærværet i forhold til medlemmerne er ligeledes rygraden i FA’s tilgang. Vi fastholder en tæt dialog med vores medlemmer gennem medlemsarrangementer og udvalg, som hele tiden sikrer, at de løsninger, vi finder, matcher medlemmernes reelle behov.

Medlemskab af FA

Som medlem af FA har virksomheden bl.a. fri adgang til:

 • Juridisk rådgivning om ansættelsesretlige forhold for medarbejdere
 • Branchens overenskomster med kommentarer
 • Vejledning og rådgivning om overenskomstforhold
 • Mulighed for at påvirke overenskomsternes udvikling
 • Løbende information om ny lovgivning, overenskomstforhold, EU-initiativer m.v.
 • FA's "retshjælpsordning". FA fører vederlagsfrit alle sager om arbejds- og ansættelsesret ved både de alm. domstole, Arbejdsretten og faglig voldgift. Læs mere her
 • Løn- og fraværsstatistikker m.v. for finanssektoren baseret på medlemsvirksomhedernes indberetninger.
 • Selskabsspecifikke statistikker til brug for benchmark med sektoren.
 • Politisk interessevaretagelse
 • Medlemsdelen af fanet.dk, der bl.a. indeholder Personalehåndbogen med FA’s vejledning om specifikke emner som fx opsigelse, bortvisning, ferie og seniorpolitik.
 • Forsikringsordninger. Medlemsvirksomhederne har mulighed for at deltage i en gruppelivsordning og at tegne en kollektiv røveri- og heltidsulykkesforsikring for medarbejderne.
 • Nordisk kontaktforum med vejledning om ansættelsesret i de nordiske lande
 • Erfa-grupper

Indmeldelse

Virksomheden eller selskabet kan søge om optagelse i FA ved at udfylde og indsende et optagelsesskema, der forelægges FA's bestyrelse med en indstilling. Hent optagelsesblanket.

Økonomi i medlemskabet

Ved optagelse i FA betales et indmeldelsesgebyr på 10.000 kr. Det årlige kontingent (2021) for medlemskab er 430 kr. pr. medarbejder, dog mindst 16.500 kr. Der opkræves ikke kontingent for første medarbejder og hver 50. medarbejder. For virksomheder med over 1.000 medarbejdere opkræves ikke kontingent for hver 25. medarbejder for den del, der overstiger 1.000 medarbejdere. Kontingentet indeksreguleres årligt.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om et medlemskab i FA? Så kontakt os på e-mail fa@fanet.dk