FA's interne udvalg

HR-fælles og HR-gruppen

Udvalgene drøfter og orienteres om aktuelle emner i sektoren og erfaringsudveksling er et fast dagsordenspunkt. Repræsentanter fra udvalgene deltager i de arbejdsgrupper, som forbereder overenskomstforhandlingerne. Medlemmer er personalechefer fra FA´s største medlemsvirksomheder fra forsikrings-, finans- og realkreditområdet. Udvalgene mødes ca. 5 gange årligt med lidt flere møder før og under overenskomstforhandlingerne.

FA's kompetenceudvalg

FA's kompetenceudvalg er et forberedende og konsultativt organ, der refererer til FA's bestyrelse. Udvalget behandler praktiske og operationelle problemstillinger på det uddannelsespolitiske område for hele finanssektoren.

Kompetenceudvalget holder ordinært møde 4 gange om året. Ordinære møder fastlægges for et år ad gangen. Der kan holdes ekstraordinære møder efter behov.

Samarbejdsrådet

I rådet drøfter FA, Forsikringsforbundet og Finansforbundet temaer, som parterne har fælles interesse i at samarbejde om - centralt og lokalt. Eksempler: Kompetenceudvikling, sygefravær, integration m.m. Rådet samles 2-3 gange om året.

Udvalget for arbejdsmiljøansvarlige

Forum for formidling af ny viden og erfaringer blandt arbejdsmiljøansvarlige i FA's største og mellemstore medlemsvirksomheder. Udvalget dækker både finans og forsikring og mødes 2-3 gange om året.

Det Faglige Udvalg

Det Faglige Udvalg for Finanssektoren er udvalget for Finansuddannelsen i den finansielle sektor. Udvalget definerer Finansuddannelsens mål, varighed, struktur, bedømmelsesplaner og praktikuddannelse. Udvalget indstiller forslag til godkendelse i Undervisningsministeriet, der fastsætter regelsættet for uddannelsen.

Statistikgruppen

Gruppen drøfter forslag til udarbejdelse af statistiske analyser og publikationer, under hensyntagen til FA og virksomhedernes ressourcer. I Statistikgruppen drøftes resultater af analyser og publikationer. Det kan dreje sig om eventuelle nye statistikpublikationer, spørgeskemaundersøgelser og ad-hoc analyser.

Gruppen består af medarbejdere fra de virksomheder, der er medlem af PC-finans og PC-forsikring samt FA’s statistikansvarlige. Statistikgruppen refererer til PC-finans og PC-forsikring. Der holdes ca. 4 møder om året.